ПОВІДОМЛЕННЯ про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ “Охтирський пивоварний завод” 11 квітня 2013.

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “Охтирський пивоварний завод”, 42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23, (код ОКПО 00383053).

2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: 11 квітня 2013 року о 12-00 год. за адресою: 42700, м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23, приміщення актового залу.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 11 квітня 2013р. з 10-00 год. до 11 год.30 хв. , за адресою: 42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23, приміщення актового залу.

4) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 05.04.2013 р.

5) Порядок денний :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

9. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

10.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами , з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 09-00 години до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення, в каб.№ 13.

У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру).

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Дульська Юлія Володимирівна, тел. (05446) 2-36-09.

7) Показники фінансово-господарської дія-ті ПАТ «Охтирський пивоварний завод» за 2012 рік( тис. грн.)

Найменування показника

період

попередній

звітній

Усього активів

22420

25179

Основні засоби

10394,0

11667

Запаси

9179,0

8946

Сумарна дебіторська заборгованість

2401

2530

Грошові кошти та їх еквіваленти

146,0

1373

Нерозподілений прибуток

4800

12892

Власний капітал

9379

17581

Статутний капітал

1504,0

1504,0

Поточні зобов’язання

13041

7598

Чистий прибуток (збиток)

2207

8422

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6014040

6014040

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

264

279

Наглядова рада ПАТ “Охтирський пивоварний завод”

Контакти

 Офіційний сайт:

https://okhtyrka.beer/

 

Відділ продажу

Телефон: 050-307-11-61

 Відділ постачання

Телефон: 067-542-84-64

 

Приймальня

Телефон:  050-407-27-71