ПОВІДОМЛЕННЯ про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ “Охтирський пивоварний завод” 19 березня 2015.

 

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “Охтирський пивоварний завод”, 42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23,

2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: 19 березня 2015 року о 12-00 год. за адресою: 42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23, приміщення актового залу.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 19 березня 2015 р. з 9-00 год. до 11 год.30 хв. , за адресою: 42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23, приміщення актового залу.

4) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 13.03.2015 р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту зборів.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4. Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися товариством протягом одного року.

9. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами , з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 09-00 години до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення, в приймальні Товариства. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Друговська Олена Миколаївна, тел. (05446) 2-36-09.

У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру).

7)Для участі в зборах при собі необхідно мати паспорт, або документ, що посвідчує особу акціонера, або його довірену особу. Для представників акціонера – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства.

8) Показники фінансово-господарської дія-ті ПАТ «Охтирський пивоварний завод» за 2014 рік( тис. грн.)

Найменування показника

 

період

попередній

звітній

Усього активів

25427

34097

Основні засоби

13903

20675

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

8612

7058

Сумарна дебіторська заборгованість

2027

2519

Грошові кошти та їх еквіваленти

158

349

Нерозподілений прибуток

19967

24313

Власний капітал

22293

28818

Статутний капітал

1504

1504

Довгострокові зобов’язання

9

300

Поточні зобов’язання

3125

4979

Чистий прибуток (збиток)

7415

3941

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6014040

6014040

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

248

245

 

 

Голова правління ПАТ Охтирський пивоварний завод» Журавльов К.Л.

Контакти

 Офіційний сайт:

https://okhtyrka.beer/

 

Відділ продажу

Телефон: 050-307-11-61

 Відділ постачання

Телефон: 067-542-84-64

 

Приймальня

Телефон:  050-407-27-71