ПОВІДОМЛЕННЯ про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ “Охтирський пивоварний завод” 20 березня 2014р..

 

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство “Охтирський пивоварний завод”, 42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23,

2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 березня 2014 року о 12-00 год. за адресою: 42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23, приміщення актового залу.

3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 20 березня 2014 р.з 9-00 год. до 11 год.30 хв. , за адресою: 42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23, приміщення актового залу.

4) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 14.03.2014 р.

5) Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів( затвердження регламенту зборів).

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

4. Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися товариством протягом одного року.

9. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами , з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами пов’язаними з питаннями , що виносяться на голосування акціонери товариства можуть ознайомитись до початку загальних зборів акціонерів в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за адресою: 42700,м. Охтирка, Сумської обл., вул. Батюка, 23, каб.№ 13. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Дульська Юлія Володимирівна, тел. (05446) 2-36-09.

7)Для участі в зборах при собі необхідно мати паспорт, або документ, що посвідчує особу акціонера, або його довірену особу. Для представників акціонера – довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства.

8) Показники фінансово-господарської дія-ті ПАТ «Охтирський пивоварний завод» за 2013 рік( тис. грн.)

Найменування показника

 

період

попередній

звітній

Усього активів

25179

27633

Основні засоби

11667

12351

Довгострокові фінансові інвестиції

0,0

0,0

Запаси

8946

9426

Сумарна дебіторська заборгованість

2530

3555

Грошові кошти та їх еквіваленти

1373

158

Нерозподілений прибуток

12892

19265

Власний капітал

17581

24375

Статутний капітал

1504,0

1504,0

Довгострокові зобов’язання

-

1

Поточні зобов’язання

7598

3257

Чистий прибуток (збиток)

8422

7632

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6014040

6014040

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

279

248

 

 

Голова правління ПАТ Охтирський пивоварний завод» Журавльов К.Л.

Контакти

 Офіційний сайт:

https://okhtyrka.beer/

 

Відділ продажу

Телефон: 050-307-11-61

 Відділ постачання

Телефон: 067-542-84-64

 

Приймальня

Телефон:  050-407-27-71