ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування та прийняті рішення на річних Загальних зборах акціонерів публічного акціонерного товариства «Охтирський пивоварний завод» від 11.04.2013 р.(протокол № 1 від 11.04.2013 р.

О 12годині 00 хвилин 11 квітня 2013 року чергові (річні) загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Охтирський пивоварний завод» (надалі – Товариство), які проходили за адресою: м. Охтирка, вул. Батюка, 23 (актовий зал), відкрив голова наглядової ради Товариства Біляк П.П., який проінформував присутніх на зборах акціонерів, що наглядовою радою Товариства 25.02.2013 року було прийнято рішення про проведення цих чергових (річних) загальних зборів акціонерів, затверджено відповідний порядок денний, затверджені проекти рішень з питань порядку денного та призначено реєстраційну комісію у складі: Храпач Н.М., Пономаренко В.І., Бабич Т.М., Лепеева Н.В.

Повноваження голови загальних зборів покладено на голову правління Журавльова Костянтина Леонідовича, секретар зборів - директор з економіки Мироненко Римма Файзрахманівна.

Голова зборів Журавльов К.Л. надав слово голові реєстраційної комісії Храпач Н.М., яка довела до відому присутніх протокол №1 реєстраційної комісії від 11.04.2013р. про обрання її головою комісії, та оголосила присутнім на зборах про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму, а саме :

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у чергових (річних) загальних зборах акціонерів Товариства 11 квітня 2013 року проводилась з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.

Статутний капітал Товариства складає 1 503 510,00 грн., який розділено на 6 014 040 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн. Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах акціонерів Товариства, та на підставі якого здійснювалась реєстрація акціонерів для їх участі у зборах, складений депозитарієм – ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 24 годину 00 хвилин 05.04.2013 року

Згідно з протоколом реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів, що прибули для участі у чергових (річних) загальних зборах Товариства 11.04.2013 року, станом на 11 годину 30 хвилин, зареєструвалось 29 акціонерів (їх представників), які володіють 5634195 простими іменними акціями (голосами), що складає 93,68% .

Таким чином, відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», чергові (річні) загальні збори акціонерів мають кворум ( 93,68%) і правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова зборів Журавльов К.Л. оголосив порядок денний загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного :

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.

8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

9. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

10. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Голова зборів Журавльов К.Л. повідомив, що відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного буде відбуватись відкритим голосуванням з використанням бюлетенів для голосування, текст яких затверджено наглядовою радою Товариства 05.03.2013 року, і які отримав кожен акціонер при реєстрації.

Згідно п. 5.2.1. Положення про загальні збори підрахунок голосів під час голосування з першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства», здійснює голова загальних зборів.

Після цього збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

Питання №1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Голова зборів Журавльов К.Л. повідомив, що відповідно до ч. 1 ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі 5 (п’яти) осіб, а саме:

голова лічильної комісії: Храпач Ніна Миколаївна

члени лічильної комісії : Пономаренко Валентина Іванівна

Бабич Тетяна Миколаївна

Лепеева Наталія Володимирівна

Мураста Любовь Іванівна

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з першого питання порядку денного з використанням бюлетеню № 1.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5634195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – _-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –_-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Обрати лічильну комісію у складі 5 (п’яти) осіб, а саме:

голова лічильної комісії: Храпач Ніна Миколаївна

члени лічильної комісії : Пономаренко Валентина Іванівна

Бабич Тетяна Миколаївна

Лепеева Наталія Володимирівна

Мураста Любовь Іванівна

Лічильна комісія приступила до виконання покладених на неї обов’язків.

Питання №2. Затвердження річного звіту Товариства.

Голова зборів Журавльов К.Л. доповів, що відповідно до ст. 32,33 Закону України «Про акціонерні товариства», до порядку денного річних загальних зборів обов’язково вноситься питання – затвердження річного звіту товариства. Голова зборів зачитав річний звіт та додав, що на виконання ст.75 зазначеного Закону, п.12.5. Статуту Товариства, рішенням наглядової ради від 25.02.2013р. призначено незалежного аудитора - юридичну особу-Сумське відділення при Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. зас. проф. М.С. Бокаріуса. для перевірки фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з другого питання порядку денного з використанням бюлетеню №2.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5634195 голосів, або 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – __-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Затвердити річний звіт Товариства».

Питання №4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Виступила головний бухгалтер Базалій Л.М., та доповіла про розмір прибутку та збитків товариства.

Проект рішення: «Направити 5 % чистого прибутку, а саме 421,1 тис. грн. на збільшення резервного капіталу товариства, 10 % чистого прибутку, а саме - 842,2 тис. грн. на створення фонду дивідендів, 85 % чистого прибутку, а саме – 7158,7 тис. грн. на розвиток виробничої бази. Провести виплату дивідендів в ІІІ кварталі 2013 р. ».

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з четвертого питання порядку денного з використанням бюлетеню №4.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5634195_ голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – _-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Направити 5 % чистого прибутку, а саме 421,1 тис. грн. на збільшення резервного капіталу товариства, 10 % чистого прибутку, а саме - 842,2 тис. грн. на створення фонду дивідендів, 85 % чистого прибутку, а саме – 7158,7 тис. грн. на розвиток виробничої бази».

Питання №5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

Виступив голова наглядової ради Біляк П.П. та доповів звіт наглядової ради товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з п»ятого питання порядку денного з використанням бюлетеню №5.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – 5634195 голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – _-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –_-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Затвердити звіт наглядової ради Товариства »

Питання №6 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Виступили члени правління Гопко В.М. та Дорошенко Т.М., а також комерційний директор Карабельський О.Ю, які доповіли про проведену роботу у звітному році .

Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з шостого питання порядку денного з використанням бюлетеню №6.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – _5634195__ голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – _-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Затвердити звіт правління Товариства».

Питання №7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.

Виступила член правління директор з економіки товариства Мироненко Р.Ф. та доповіла про роботу та висновки ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства.

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з сьомого питання порядку денного з використанням бюлетеню №7.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – __563419_ голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – __-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства».

Питання №8. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Виступила член правління директор з економіки Мироненко Р.Ф., яка оголосила про необхідність обрання членів наглядової ради товариства, повідомила умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, які запропонувала затвердити та внесла пропозицію уповноважити голову загальних зборів акціонерів Журавльова К.Л. на підписання договорів з членами наглядової ради.

Також довила акціонерам, що згідно чинному законодавству України обрання членів Наглядової ради необхідно проводить кумулятивним голосуванням. Таке голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування(це означає, що загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд).

Проект рішення: «Обрати членами наглядової ради

Біляка Павло Павловича

Шишлевського Олександра Миколайовича

Мороз Тамару Іванівну

Резніченко Людмилу Іванівну

Кузнецова Олега Анатолійовича

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів

Журавльова К.Л. на підписання договорів з членами наглядової ради».»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з восьмого питання порядку денного з використанням бюлетеню №8.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата:

Біляка Павло Павловича - 5658875 голосів

Шишлевського Олександра Миколайовича - 5624275голосів

Мороз Тамару Іванівну - 5624275голосів

Резніченко Людмилу Іванівну - 5639275голосів

Кузнецова Олега Анатолійовича - 5624275 голосів

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Журавльова К.Л. на підписання договорів з членами наглядової ради:

«За» – 5634195 голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – __-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

«Обрати членами наглядової ради

Біляка Павло Павловича

Шишлевського Олександра Миколайовича

Мороз Тамару Іванівну

Резніченко Людмилу Іванівну

Кузнецова Олега Анатолійовича

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів

Журавльова К.Л. на підписання договорів з членами наглядової ради».

Питання №9. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Виступила член правління директор з економіки Мироненко Р.Ф., яка оголосила про необхідність обрання членів ревізійної комісії товариства та запропонувала припинити повноваження члена ревізійної комісії: Шадро О.В.

Повідомила, що обрання членів ревізійної комісії у відповідності до норм чинного законодавства України також здійснюється кумулятивним голосуванням.

Проект рішення:

«Збори вирішили обрати членами ревізійної комісії:

«Василенко Руслана Олександровича

Коваленко Олега Павловича

Лискіну Надію Михайлівну

Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Шадро О.В.»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з дев»ятого питання порядку денного з використанням бюлетеню № 9.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

Загальна кількість голосів, що віддані за кандидата:

Василенко Руслана Олександровича – 5645035 голосів

Коваленко Олега Павловича - 5624275 голосів

Лискіну Надію Михайлівну - 5633275 голосів

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Шадро О.В.

«За» – _5634195__ голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – _-__ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято.

Збори вирішили:

Збори вирішили обрати членами ревізійної комісії:

«Василенко Руслана Олександровича

Коваленко Олега Павловича

Лискіну Надію Михайлівну

Припинити повноваження членів ревізійної комісії: Шадро О.В.

Питання № 10 Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Виступила член правління юрисконсульт Дульська Ю.В., яка запропонувала акціонерам надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період 11.04.2013 по 11.04.2014 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 р.

Тези виступів, якщо вони були

Проект рішення: « Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період 11.04.2013 по 11.04.2014 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 р.»

Заперечень та інших пропозицій від учасників зборів – не надійшло.

Проект рішення виноситься на голосування.

Пропонується проголосувати з десятого питання порядку денного з використанням бюлетеню № 10.

Питання ставиться на голосування.

Результати голосування:

«За» – _5634195__ голосів, або _100_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Проти» – __-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

«Утрималися» –__-_ голосів, або _-_ % від загальної кількості зареєстрованих голосів.

Рішення прийнято

Збори вирішили:

«« Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період 11.04.2013 по 11.04.2014 р., якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 р.»

Голова загальних зборів акціонерів Журавльов К.Л. довів до відома учасників зборів, що:

- всі питання порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, в зв’язку з чим загальні збори оголошуються закритими;

- на виконання ч. 3 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» підсумки голосування з кожного питання оголошені учасникам зборів;

- під час проведення загальних зборів та після їх закриття скарг та зауважень від акціонерів щодо процедури проведення зборів акціонерів, порядку голосування та прийняття відповідних рішень – не надходило.

Загальні збори акціонерів закрито «11» квітня 2013 року о 14 годині _15_ хвилин.

Голова зборів К.Л.Журавльов

Секретар зборів Р.Ф.Мироненко

Голова Правління К.Л.Журавльов

Контакти

 Офіційний сайт:

https://okhtyrka.beer/

 

Відділ продажу

Телефон: 050-307-11-61

 Відділ постачання

Телефон: 067-542-84-64

 

Приймальня

Телефон:  050-407-27-71